Odbyt a riadenie skladu       
Modul Odbyt a riadenie skladu je komplexným nástrojom na riadenie dodávateľsko - odberateľských vzťahov, stanovenie a udržiavanie optimálnej výšky skladových zásob. Modul je previazaný na všetky ďalšie súčasti systému enttive BS vrátane výrobného a expedičného procesu.

Vďaka využitiu komunikačnej technológie EDI nahradíte papierové dokumenty elektronickými, znížite tak náklady spojené s ich výmenou a súčasne zvýšite efektivitu a kvalitu Vašej komunikácie s obchodnými partnermi.

Výhody pre užívateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

      
Objem skladových zásob vždy zodpovedá požadovanej výške a dodacím podmienkam jednotlivých dodávateľov.
 
     
  Systém poskytuje dokonalý prehľad o mieste uloženia zásob, čiarové kódy urýchľujú ich inventarizáciu.
     
  Riadenie predajných cien so zohľadnením individuálneho prístupu k jednotlivým zákazníkom. 
     
  Jednotlivé položky na sklade môžu byť sledované aj pod výrobným číslom resp. šaržou.
     
  EDI formát zabezpečí rýchlu komunikáciu a rýchle spracovanie informácii v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
     
  Systém evidencie dodatočných údajov zoskupuje v systémovej databáze ľubovoľné informácie vložené užívateľom, ktoré sa následne dajú využívať v rámci rozhodovacieho procesu.


Základné funkcie


Skladová evidencia


V rámci skladovej evidencie máte možnosť evidovať neobmedzené množstvo skladových položiek. Okrem štandardných nástrojov môžete tiež využiť nástroj na záznam dodatočných údajov v ľubovoľnom rozsahu a štruktúre. V praxi to môžu byť napríklad zmluvy, obrázky, technická dokumentácia a iné. V prípade potreby okamžitej reakcie na aktuálne zmeny na trhu je vhodné využiť nástroj, ktorý znemožní vystavenie objednávky na tovar, ktorý sa do budúceho obdobia stáva neperspektívny alebo nevyhovujúci.
 

Riadenie skladových zásob


Pre každú skladovú položku Vám systém umožňuje zadať neobmedzený počet schválených dodávateľov a definovať optimálnu výšku zásoby, pričom optimálnu výšku môžete zadať buď formou číselného údaju alebo ju systém vypočíta sám na základe obrátkovosti vo zvolenom časovom období. Zadané údaje systém vyhodnotí pri hromadnom generovaní dodávateľských objednávok a u všetkých položiek, u ktorých sú splnené definované kritériá, vygeneruje dodávateľskú objednávku.
 

Expedícia a preprava


Dostať výrobok zákazníkovi v správnom čase je hotová veda, ale zároveň základný predpoklad úspechu. Modul Expedícia a preprava výrazne uľahčí plánovanie prepravy. Je úzko previazaný s modulmi Objednávky a Výroba, z ktorých čerpá informácie o plánovaných dodávkach, na základe ktorých je možné automaticky alebo ručne naplánovať jednotlivé prepravy. Efektívne navrhnutá trasa prepravy zároveň výrazne prispieva k úspore nákladov. Modul zabezpečí zníženie nákladov na skladovanie hotových výrobkov a zároveň optimalizáciu nákladov na expedičnú prípravu a samotnú dopravu. V komunikácii so SW na návrh trás modul určí správne poradie nakládky a vykládky v závislosti od rozmerov, hmotnosti alebo iných zvolených kritérií.
 

Hodnotenie dodávateľov 
 


Ak sa chcete dozvedieť viac o serióznosti Vašich obchodných partnerov, môžete na to využiť nový nástroj Hodnotenie dodávateľov, ktorý Vám poskytne detailné informácie o ich spoľahlivosti a kvalite. Nástroj tiež využijete v prípade, že máte v spoločnosti zavedené procesné riadenie kvality podľa ISO štandardov. Vďaka otvorenému systému hodnotiacich kritérií môžete využiť nielen prednastavené, ale i vlastné kritériá hodnotenia, čo Vám umožní posudzovať obchodných partnerov podľa rozličných, pre Vás dôležitých atribútov (napríklad cenová politika, dodacie lehoty, spoľahlivosť, kvalita dodávok, zvládnutie logistických procesov, flexibilita pri riešení problémov, a pod.). Pohyblivá hodnotiaca škála Vám umožní nastaviť rozpätie jednotlivých ukazovateľov tak, aby zohľadňovali Vaše priority pri hodnotení výsledkov. Systém Vám ponúka viacero možností, ako výstupné údaje filtrovať - porovnávať môžete dodávateľov pre vybranú skladovú položku, zostaviť poradie TOP dodávateľov pre najdôležitejšie komodity, alebo vyhodnotiť TOP partnerov podľa Vami zvolených kritérií.
 

Cenníky a Zľavy


Pre riadenie nákupnej a predajnej politiky systém ponúka aplikáciu Cenníky a Zľavy. Cenník Vám umožní individuálne definovať ceny pre každého partnera s určením ich časovej platnosti. V rámci predajnej politiky je tiež dôležité sledovanie politiky zliav. V systéme je to zabezpečené prostredníctvom nástroja Zľavy, ktorý disponuje rôznymi alternatívami – od využitia objemových zliav,  cez akciové zľavy, zľavy za doklad, množstevné zľavy a iné. Previazanie modulov pre cenníky a zľavy je automatické, čo Vám umožní aplikovať zľavy na konkrétny cenník, tovar, partnera alebo obdobie platnosti.
 

Ponuky


Podporu obchodného procesu zabezpečuje v systéme evidencia vystavených zákazníckych ponúk. Prehľad využijete nielen na analýzu otvorených ponúk a porovnanie s vystavenými objednávkami, ale aj pre procesy, ktoré nasledujú po akceptácii ponuky. Informácie z jednotlivých ponúk môžete automaticky prevziať a preniesť až do dodávateľskej objednávky, resp. zadať do výrobného procesu, alebo využiť pre tlač a zaúčtovanie predajných dokladov.
 

Vernostný program


Aplikáciu umožňuje online prácu s vernostným programom, prideľovanie a čerpanie vernostných bodov v reálnom čase. Na ktoromkoľvek predajnom mieste jednoducho on-line zaregistrujete vernostnú kartu. Na karte sa evidujú všetky obchodné transakcie zákazníka zároveň s pridelenými vernostnými bodmi. Takto môžete evidovať všetkých svojich zákazníkov a sledovať ich nákupné správanie. Podľa nastavenej obchodnej politiky umožníte systému prideliť z každého nákupu vernostné body, ktoré môže zákazník použiť podľa vlastného uváženia.  Z vytvorených prehľadov môžete získať detailné informácie o obchodnej aktivite svojich klientov – uvidíte, aký tovar nakupujú, aké služby využívajú a ako často.
 

Formát EDI - Electronic data interchange


V spoločnosti sa často opakovane vykonávajú činnosti, ktorých úlohou je dostať do systému informácie, vytvorené v iných aplikáciách, resp. v externom prostredí. Finančné náklady na zabezpečenie takýchto činností predstavujú v spoločnosti pomerne významnú čiastku. Systém umožňuje znížiť tieto náklady prostredníctvom podpory formátu EDI. Cieľom EDI je postupne nahradiť papierové dokumenty elektronickými, znížiť tak náklady spojené s ich výmenou a súčasne zvýšiť efektivitu a kvalitu vykonávaných procesov. EDI doklady majú rovnakú právnu váhu ako dokumenty papierové. Okrem zníženia finančných nákladov je systém vďaka formátu EDI schopný zabezpečiť rýchlu a presnú komunikáciu s obchodnými partnermi, aktuálnosť údajov v informačnom systéme a prehľadnosť firemnej dokumentácie. Systém má pre vybranú skupinu dokumentov schopnosť exportovať a importovať údaje, ktoré boli spracované vo formáte EDI.
 

Evidencia dodatočných údajov


Možnosť evidovať dodatočné údaje oceníte najmä vtedy, ak chcete okrem ERP dokumentácie archivovať v systéme súčasne aj dokumenty vznikajúce mimo ERP systém. Systém umožňuje užívateľom vytvárať vlastnú štruktúru dodatočných dokumentov a údajov, ktoré chce evidovať. Takýmto spôsobom potom ukladáte priamo do systému napríklad skeny zmluvných dokumentov alebo dodacích listov, prípadne technickú dokumentáciu alebo fotografie objednávaného tovaru. Evidenciu dodatočných údajov je vhodné využiť aj na podporu riadenia vzťahov so zákazníkmi, keďže umožňuje evidovať napr. e-mailovú komunikáciu s nimi.
 

Miesta uloženia


Spoločnosti so skladovými zásobami využijú aplikáciu na evidenciu miest uloženia jednotlivých skladových položiek, ktorá Vám zabezpečí dokonalý prehľad a rýchlu orientáciu v skladových priestoroch. Vhodným doplnkom tohto riešenia je evidencia miest uloženia a tovaru pomocou čiarových kódov. Štruktúru identifikácie miesta uloženia je možné definovať samostatne pre jednotlivé skladové strediská.
 

Hromadné vystavovanie dokladov


Funkcionalitu hromadného vystavovania dokladov ocenia najmä zákazníci, ktorí vystavujú sumárne doklady. V praxi ide najmä o vystavovanie zberných faktúr pre viac dodacích listov za príslušné obdobie.
 

Prepojenie POS terminálov


Podpora maloobchodného predaja je zabezpečená prostredníctvom priameho prepojenia systému na POS terminály a prepojenia na maloobchodné registračné pokladnice EASYPOS 2010 s podporou prepojenia na platobný terminál POS.