Podvojné účtovníctvo


        

Modul Podvojné účtovníctvo Vám poskytne komfort pri spracovaní účtovných dokladov, daňových priznaní a riadení cash – flow s previazanosťou na všetky ostatné súčasti ERP systému.

Jeho súčasťou je aj evidencia pokladníc, bankových účtov, pohľadávok, záväzkov a interných dokladov.

Okrem spracovania dokladov modul umožňuje v rámci DMS aj riadiť schvaľovanie dodávateľských faktúr a ich úhrad.

Výhody pre užívateľa


     Vzájomná previazanosť modulov systému umožňuje využiť pri aktuálnom spracovávaní dáta vytvorené v inej časti systému bez ich opätovného zadávania. Na vytvorenie účtovného dokumentu Vám postačí iba zopár kliknutí myšou.
     
  Evidencia všetkých účtovných zmien vykonaných na účtovnom doklade vrátane informácie o konečnej, resp. pôvodnej podobe účtovnej operácie.
     
  Modul zabezpečí pohodlné riadenie procesov schvaľovania a úhrad dodávateľských faktúr, zápočtov aj zádržného.
     
  Rozmanitosť druhového členenia nákladov a výnosov spoločnosti (členenie podľa zákazok,  stredísk, akcií a pod.).
     
  Tvorba výkazov a daňových priznaní vždy podľa platnej legislatívy s priamou previazanosťou na aplikáciu eDane.
     
  Široké možnosti filtrovania údajov podľa vlastnej potreby a archivácia zadefinovaných filtrov pre ďalšie použitie.
     
  V prípade potreby je možné oddeliť proces tvorby prvotných dokladov od ich účtovania a naopak.
     
  Možnosť tvorby vlastných výstupných zostáv s možnosťou exportu do pdf, excel a word.
     
  Intuitívne ovládanie programu so širokými možnosťami prispôsobenia podľa Vašich potrieb.
     
  Schopnosť importovať dáta z rôznych externých programov (napríklad mzdová agenda).
  

Základné funkcie

 
Spracovanie účtovných dokladov


Preddefinované kódy pohybov Vám umožnia rýchlo a efektívne evidovať a účtovať všetky druhy dokladov. Hlavný dôraz z funkčného hľadiska je kladený na maximálne zjednodušenie práce, automatizované preberanie údajov z iných podsystémov, prehľadnosť a dostupnosť informácií v reálnom čase.
 

Daňové priznania


Štandardnou súčasťou systému sú daňové priznania. Systém umožňuje spracovanie priznania DPH a dane z príjmov právnických osôb s následným priamym exportom do aplikácie eDane, resp. s možnosťou vytlačenia daňových dokladov, akceptovaných daňovým úradom.
 

Riadenie finančnej disciplíny


Jednou z dôležitých súčastí podnikových procesov je rozhodovanie o úhradách. Systém Vám ponúka nástroj na podporu procesu schvaľovania dodávateľských faktúr. Okrem zodpovednej osoby sa v tejto aplikácii eviduje aj dátum schválenia, dátum povolenia, resp. blokovania úhrady faktúry napríklad z titulu zádržného. Modul ponúka aj zaujímavý nástroj na evidovanie a prípravu zápočtov.
 

Schopnosť druhového členenia


Na evidenciu nákladov a výnosov modul ponúka možnosť ich členenia po strediskách, zákazkách, akciách a ďalšie, ktoré nastavíte a definujete individuálne. Systém celkovo využíva päť spôsobov na evidenciu druhového členenia nákladov a výnosov (samozrejme okrem účtovnej osnovy).
 

Uzávierkové operácie


Pomocou modulu spracujete štandardné uzávierky typu mesačná, ročná a uzávierka pokladne. Okrem týchto typov uzávierok môžete spracovať aj uzávierku skladovú (zamedzí tvorbe a oprave dokladov v rámci skladovej evidencie) a výkazovú (zamedzí zmene údajov v hlavnej knihe). Súčasťou aplikácie je tiež kontrola obratov a prepočet výkazov, kedy systém urobí kontrolu ako pri inom type uzávierky, ale obdobie zostáva otvorené.
 

Oprava dokladov

 
Systém umožňuje jednoduchú opravu alebo zrušenie dokladu, pričom všetky zmeny na doklade sú evidované a je možné si ich kedykoľvek pozrieť resp. obnoviť pôvodný zápis.
 

Homebanking

 
Sada nástrojov Homebankingu Vám maximálne zjednoduší kontakt s bankou pri realizovaní finančných operácií a uľahčí ich zaúčtovanie. Okrem časovej úspory minimalizujete tiež možnosť chybného prenesenia údajov z papierovej podoby do elektronickej.