Prehľad

                          Moderný ERP systém enttive BS Vám ponúka príťažlivé užívateľské prostredie s intuitívnym ovládaním a prepracovanou podporou všetkých rozhodujúcich firemných procesov.

Široká škála voliteľných parametrov a modulov umožňuje systému prispievať k zvyšovaniu produktivity práce vo Vašej spoločnosti a k odbúraniu niektorých neefektívnych činností. Tým Vás povedie k efektívnemu využívaniu firemných zdrojov, uľahčí Vám plánovanie a rozhodovanie.

Systém je určený najmä pre stredné a veľké podniky, ktoré sa orientujú na výrobu alebo distribúciu tovarov.

Čo obsahuje systém enttive BS a aké agendy Vám umožní spracovať?

    

Reporty a výkazníctvo

    Systém Vám dáva možnosť spracovávať dáta prostredníctvom širokej sady reportov, výkazov a nástrojov, ktoré Vám sprostredkujú potrebné výstupné informácie.
 

Predaj a zákazníci

    Aplikácia Vám umožní evidovať objednávky, vytvárať ponuky, nastaviť individuálnu cenotvorbu,  poskytovať zľavy pre jednotlivých zákazníkov a podporovať maloobchodný predaj.
 

Skladové hospodárstvo

    Skladové hospodárstvo slúži na riadenie výšky skladových zásob na základe ich obrátkovosti alebo definovaných množstiev, automatické vytváranie katalógových čísel, evidenciu miesta uloženia tovaru.
 

Majetok

    ERP systém tiež ponúka nástroje na evidenciu Vášho majetku, inventarizuje jeho skutočný stav, eviduje dodatočné údaje k jednotlivým položkám majetku vrátane histórie zmien.
 

Výroba a distribúcia

    Aplikácia pre výrobu a distribúciu je určená na plánovanie výroby pre jednotlivé druhy tovaru, odbytovú prípravu a plánovanie prepravy tovaru k zákazníkovi.
 

Financie a Účtovníctvo

    Nástroje na riadenie financií a účtovný modul Vám zabezpečia riadenie cash flow na základe procesu blokovania resp. schvaľovania úhrad, automatizované spracovanie dokladov vytvorených v iných častiach systému, vytváranie daňových priznaní, vyhodnocovanie dosahovaných výsledkov po jednotlivých zákazkách, strediskách resp. v iných štruktúrach.