Správa majetku
  Prehľadne spracovaný modul Majetok Vám pomôže evidovať dlhodobý a krátkodobý majetok spoločnosti v previazaní na strediská, miesta uloženia či zamestnancov spoločnosti.

Výstupné zostavy umožňujú jednoduchú inventarizáciu a komplexný prehľad o štruktúre majetku z pohľadu doby jeho používania a zostatkovej hodnoty. Modul obsahuje prehľadnú inventarizáciu majetku a možnosť sledovania akýchkoľvek jeho pohybov.
 
 

Výhody pre užívateľa

 
    Evidencia majetku súčasne s dokumentáciou spojenou s jeho obstaraním – napr. list vlastníctva, kúpna zmluva, faktúra.
     
  Odpisovanie majetku na nákladové strediská podľa zadaného pomeru.
     
  Automatizované prepojenie s ostatnými modulmi systému.
     
  Previazanosť majetku na organizačnú štruktúru.

 
Základné funkcie


Evidencia majetku


Aplikácia Vám umožní zakladanie evidenčných kariet majetku a opravu údajov spojených s jeho evidenciou, tiež upravovanie obstarávacej ceny a podľa potreby preraďovanie, prečíslovanie a vyraďovanie majetku v evidencii.
 

Daňové a účtovné odpisy, odpisový plán

 
Ku každej položke majetku je v systéme vedená evidencia daňových a účtovných odpisov a zároveň pre jednotlivé druhy majetku je možné vytvoriť rôzne varianty odpisových plánov po mesiacoch alebo rokoch.

 

Zostavy


Aplikácia Vám zabezpečí stručný alebo detailný prehľad aktuálneho stavu majetku a je schopná exportovať výstupné zostavy do excelovského prostredia, v ktorom môžete s exportovanými dátami ďalej pracovať.